“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)
Ana SayfaRisale-i NurSözler11.Söz İzahlar8-) Semavat ve arzın altı günde yaratılması meselesi

8-) Semavat ve arzın altı günde yaratılması meselesi

Cenab-ı Hakk’ın bu âlemi altı günde yarattığını beyan eden şu Kur’an ayetleri ile bu meselenin izahına başlayalım:
“Şüphesiz Rabbiniz Allah, gökleri ve yeri altı günde yarattı.” (Âraf 54)
“Rabbiniz o Allah’tır ki gökleri ve yeri altı günde yarattı.” (Yunus 3)
“… gökleri ve yeri altı günde yarattı.” (Hud 7)
“ O Allah ki gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yarattı.” (Furkan 59)
“Allah O’dur ki gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yaratmış, sonra Arş üzerine istiva buyurmuştur.” (Secde 4)
“Andolsun ki biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk da dokunmadı.” (Kaf 38)
“O’dur ki gökleri ve yeri altı günde yarattı.” (Hadid 4)

Mezkûr ayetlerde şu kâinatın altı günde yaratıldığından bahsedilmiştir. Müfessirler bu altı günün manası hakkında ihtilaf etmişler ve birbirinden farklı görüşler beyan etmişlerdir. Bütün bu görüşleri iki kısımda toplamak mümkündür:
1- Altı günden maksat, altı devirdir.
2- Altı günden maksat, altı gündür.
Şimdi bu iki görüşü tahlil edelim.

1- Altı günden maksat, altı devirdir.
Bazı müfessirler, ayet-i kerimede geçen “altı gün” kavramını “altı devir” olarak izah etmişlerdir. Onlar derler ki:
1- Gün kavramı, Dünya’nın kendi etrafındaki bir tam dönüşünü tamamladığı süreye verilen isimdir. Eğer Güneş ve Dünya yoksa bu anlamda “gün” de yok demektir. Dünya ve Güneş sonradan yaratıldığına göre, ayette zikredilen gün tabiri ile dünya günü kastedilmiş olamaz. O hâlde devir kastedilmiş olmalıdır.

2- Ayrıca Kur’an’ın bazı ayetlerindeki “gün” kavramı ile genel manadaki “vakit” kastedilmiştir.
… وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ “İşte o (kâfirlerle harp edildiği) gün her kim onlara arkasını döndürür (de firar eder)se… (Enfal suresi:16) ayet-i kerimesinde olduğu gibi…
Bu ayet-i kerimede zikredilen “gün” ile 24 saatlik zaman dilimi kastedilmemiş olup genel manada “vakit” kastedilmiştir. O hâlde kâinatın altı günde yaratıldığını bildiren ayetlerde geçen “gün” tabiri ile de bildiğimiz “gün” kastedilmiş olmayıp belirli bir vakit, yani bir devir kastedilmiş olabilir.
Mezkûr ayetlerdeki gün kavramını “devir” olarak izah eden bu âlimler de bu devirler hakkında ihtilaf etmişler ve kâinatın yaratılışını farklı devirlerle izah etmişlerdir. Rûhu’l-Beyan tefsirinde zikredildiğine göre, Allah-u Teâlâ Kâdiriyet ve Hâlikıyet (her şeye gücü yetme ve dilediğini yaratma) sıfatlarıyla gökleri ve yeri icat etmiş; Müdebbiriyet ve Hâkimiyet (her işi yerli yerince yapma ve yönetme) vasıflarıyla da onları altı günde yaratmıştır. Bu altı güne ancak altı tür yaratığın yaratılışını hasretmiştir ki bunlar:
1) Ervah-ı mücerrede (bedenden soyutlanmış ruhlar).
2) Melekûtiyyât (meleküt âlemine ait varlıklar) ki melekler, cinler, şeytanlar ve göklerin melekûtu buna dâhildir.
3) Yıldızların, insanın, hayvanın, bitkilerin ve madenlerin nefisleri gibi nefisler (bu varlıkların kendi öz varlıkları).
4) Ecram ki, bunlar latif cisimlerden oluşan besâit-ı ulviyedir. Arş, kürsi, gökler, cennet ve cehennem bu kısmın örneklerindendir.
5) Ecsâm-ı müfrede ki, bunlar anâsır-ı erba’adır. (Su, hava, toprak ve ateşten oluşan dört temel unsurdur).
6) Dört unsurdan bir araya gelen kesif cisimlerdir.

İşte Allah-u Teâlâ bunların her birinin yaratılışını bir gün olarak tabir etmiştir. Yoksa zaman manasında bildiğimiz günler, göklerin ve yerin yaratılmasından önce mevcut değildiler.

2- “Altı günden” maksat, altı gündür.
Bir kısım âlimlere göre ise ayetlerde geçen “altı gün” tabiri ile bizzat gün kastedilmiştir. Bu âlimler de bu günün uzunluğu hakkında ihtilaf etmişlerdir. Şöyle ki:
Hasen-i Basri şöyle der: “Buradaki altı gün, dünya günlerinden altı gün miktarında demektir.”
İbn-i Abbas’a göre: “Her bir günü bin sene olan, ahiret günlerinden altı gün miktarında” manasıdır.
İmam Kuşeyri de aynı manayı şöyle ifade etmiştir: “Altı günden kasıt ahiret günlerinden altı gündür ki, her bir gün bin yıl demektir. Bu da göklerin ve yerin yaratılışının önemini ortaya koymak içindir.”
İbni Kesir Hazretleri şöyle der: “İbni Abbas, İmam-ı Mücahid ve Ahmet İbni Hanbel gibi zatlardan gelen açık rivayetler varken, akla yakın geliyor diye diğer görüşleri kabullenmek uygun düşmez!”

Bu meselede müfessirler daha birçok izahlar yapmışlardır. Daha geniş izah için tefsir kitaplarına müracaat edebilirsiniz. Bizler bu bahsi, Üstad Hazretleri’nin şu izahı ile tamamlıyoruz:

BİRİNCİSİ: Mesela خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَاْلاَرْضَ فِى سِتَّةِ اَيَّامٍ “Altı günde gökleri ve yeri yarattık.” demek olan; hem, belki bin ve elli bin sene gibi uzun zamandan ibaret olan eyyâm-ı Kur’âniye ile insan dünyası ve hayvan âlemi altı günde yaşayacağına işaret eden hakikat-i ulviyesine kanaat getirmek için, birer gün hükmünde olan her bir asırda, her bir senede, her bir günde Fâtır-ı Zülcelalin halk ettiği seyyal âlemleri, seyyar kâinatları, geçici dünyaları nazar-ı şuhuda gösteriyoruz. Evet, güya insanlar gibi dünyalar dahi birer misafirdir. Her mevsimde Zat-ı Zülcelalin emriyle âlem dolar, boşanır. (14. Söz)

PAYLAŞ:
Bu yazıya oy ver
Yorum yok

Yorum Yap