Cumartesi , 19 Ocak 2019
En Çok Okunanlar
Anasayfa » Allah (c.c.) (sayfa 3)

Allah (c.c.)

El-Bari

bari

El-Bari; Kusursuz yaratan’ demektir. Bu isimde el-halıkisminden farklı olarak şu manalar vardır; 1- Bir kalıptan döker gibi düzgün, tertipli ve güzel bir şekilde yaratan, 2- Mahlukların aza ve cihazlarını birbiriyle uyumlu bir şekilde yaratan, 3- Her varlığı kainattaki umumi nizama ve gayelere uygun bir şekilde yaratan demektir. Şimdi bari isminin bu üç manasını kainat kitabının sayfalarında okumaya çalışalım; 1- Bir ... Devamını Oku »

El-Halık

bebek

Halık; yoktan var eden ve yaratan demektir. Halık ismi alemde en çok tecelli eden isimlerden biridir. Zira yokluk karanlıklarından varlık alemine çıkan her mahlukta ‘halık’ ismi tecelli eder. Aleme bakıyoruz ve görüyoruz ki, eşya ve bilhassa hayat sahibi olanlar, birdenbire ve çok kısa bir zamanda vücuda geliyorlar. Mesela saniyede 4 insan ve günde yaklaşık 350.000 insan yaratılıyor. Her birine göz, ... Devamını Oku »

El-Mütekebbir

mütekebbir

Allah mütekebbirdir. Bu ismin manası; Allah’ın, azameti ve büyüklüğü, ancak kendi zatına layık görmesi ve her hadisede büyüklüğünü göstermesidir. Bu itibarla bu isim; depremlerle yeryüzünün sallanmasında, bulutlara başları değen dağlarda, sema denizinde yüzen yıldızlarda, ağaçları kökünden koparıp savuran hortum ve fırtınalarda, gök gürlemesinde ve çakan şimşeklerde ve kendisinde büyüklük ve azamet görünen her eserde tecelli eder. Allah’ın niçin mütekebbir olduğunu ... Devamını Oku »

El-Cebbar

cebbar

Allah Cebbardır. Cebbar isminin Allah hakkında şu manaları vardır. 1-Allah’ın dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olması. 2-Kullarının işlerini yoluna koyması ve eksikleri gidermesi. 3-Kırıkları onarması ve dertlere derman vermesi. 4-Çok büyük ve azametli padişah olması. Şimdi Cebbar isminin bu farklı manalarını tek tek anlamaya ve kainattaki tecellilerini görmeye çalışalım: 1- Allah’ın dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olması Allah cebbardır. Dilediğini zorla yaptırmaya ... Devamını Oku »

El-Aziz

aziz

Yüksek bir dağa baktığınızda, helak olan bir kavmin kalıntılarının yanından geçtiğinizde, yıldızların, ayların, güneşlerin ve diğer mahlukların itaatini gördüğünüzde Allah’ı hangi ismiyle hatırlıyorsunuz? El-Aziz Aziz isminin 3 manası vardır. 1. Allah’ın izzet sahibi ve yüceler yücesi olması 2. Allah’ın mağlup olmayan galip olması 3. Yarattıklarının onun emrine itaat etmesidir. Şimdi Aziz isminin bu üç tecellisini alem aynalarında görmeye çalışalım: 1-İzzet ... Devamını Oku »

El-Müheymin

muheymin

Allah Müheymindir. Bu ismin Allah hakkında 2 manası vardır: 1. Manası ile: Allah, koruyup, muhafaza edendir. Bir şeye göz kulak olan kişi o şeyin koruyucusu ve müheyminidir demektir. Muhafaza edene müheymin derler. 2. Manası ile Allah, yarattıklarını her an gözetleyen ve onların her haline şahit olandır. Şimdi bu ismin iki farklı manasını anlamaya çalışalım: 1- Allah, koruyup, muhafaza edendir. Hücre ... Devamını Oku »

El-Mü’min

mumin

Bu ismin 4 manası vardır. 1. manası; mahlukatını korkulardan emin kılması ve onları güven içinde yaşatması. 2. manası; kullarına iman nurunu vermesi ve onları mümin yapması. 3. manası ; Allah’ın emin olması, sözünde sadık olup vaadinden dönmemesi. 4. manası ise: Kullarının emin olup, sözlerinde sadık ve güvenilir olmasıdır. 1- Yarattıklarını korkulardan emin kılması ve onları güven içinde yaşatması Şimdi başınızdan ... Devamını Oku »

Es-Selam

selam

Bu ismin üç manası vardır. 1- Selamete çıkartan. 2- Selamette olan yani zatının tüm hata ve kusurlardan münezzeh olması. 3- Kullarına cennette selam veren. Şimdi bu üç manayı tek tek anlamaya çalışalım. 1- Selamete çıkartan Allah Selam’dır. Bu isim ile yarattıklarına tecelli edince onları düşmanlardan, sıkıntılardan, tehlikelerden, musibetlerden ve her türlü kederlerden selamete çıkartır. Selam isminin bu manası şöyle maddeleyebiliriz: ... Devamını Oku »

El-Kuddüs

selale

Allah Kuddüs’tür. Bütün kusur ve noksanlıklardan uzaktır. Âcizlikten, fakirlikten, zaaftan ve bütün eksikliklerden münezzehtir. Bu ismin diğer bir manası ise bütün yarattıklarını maddi ve manevi kirlerden temizleyendir. Evet, güzellik güzelden gelir, mükemmellik kemalden gelir, ihsan cömertlikten ve servet zenginlikten gelir. Bu âlem bütün güzelliğiyle Cenab-ı Hakk’ın güzelliğine, kusursuzluğuyla O’nun sonsuz ilmine, icadı ve intizamlı hareketleriyle O’nun eşsiz kudretine, hazineleriyle nihayetsiz servetine, ... Devamını Oku »

El-Melik

melik

Melik, sultan ve padişah demektir. Cenab-ı Hak Melik’tir. Bu kâinatın sultanı ve padişahıdır. Her şeyin anahtarı O’nun yanında ve her şeyin dizgini O’nun elindedir. Her şey O’nun emriyle halledilir. Nasıl ki muhteşem bir saray görsek, o sarayın sultansız ve sahipsiz olması mümkün değildir. Biz sultanı görmesek de o saray, varlığı ve ihtişamı ile sultanının varlığına ve ihtişamına delalet eder. Acaba böyle bir ... Devamını Oku »

Er-Rahim

sefkat

Rahim: Yarattıklarına merhamet eden, acıyan ve şefkat gösteren manasındadır. Allah Rahim’dir; rahmetiyle bütün âlemleri kuşatmıştır. Merhametiyle şu âlemi yoktan icat etmiş, Her bir varlığa kendine mahsus bir elbise giydirmiş, Her birini farklı şekillerde terbiye etmiş, Vazifelerini öğretmiş, Hayatını devam ettirebilmesi için lazım olan cihazlarla teçhiz etmiş, Maddi ve manevi bütün ihtiyaçlarını şefkatle karşılamıştır. Şimdi o rahmet denizinden birkaç damlayı hep beraber ... Devamını Oku »

Er-Rahman

rahman

Rahman: Bütün mahlukatına sayısız nimetler ve rızıklar veren, onların ihtiyaçlarını gören ve yarattıkları hakkında hayır ve rahmet dileyen manasındadır. Şu âleme baktığımızda gözümüzle görüyoruz ki birisi var, yeryüzünü bir sofra yapmış, o sofrayı en leziz yiyecekler ile doldurmuş ve o sofraya bütün canlıları davet etmiş. Şimdi gelin hayalen bu sofralarda gezelim: İşte hayvanatın sofrası! Bakın, her hayvana layık olduğu ve ... Devamını Oku »