Cumartesi , 19 Ocak 2019
En Çok Okunanlar
Anasayfa » Hz. Muhammed (s.a.v.) » Yabancı filozofların görüşleri

Yabancı filozofların görüşleri

 • Sembires Encyclopedia

  İslâm Peygamberinin seciyesini aydınlatan Kur’ân âyetleri, son derece mükemmel ve son derece müessir...

 • Edward Gibbon

  İngiltere’nin en meşhur ve en büyük tarihçilerinden Edward Gibbon, “Roma İmparatorluğu&#...

 • Jochahim du Rulpp

  Alman âlimlerinden ve müsteşriklerinden Jochahim du Rulpp Kur’ân’ın sıhhate verdiği ehemmiyetten bah...

 • Carlyle

  Carlyle şöyle diyor: Kur’an’ı bir kere dikkatle okursanız, onun hususiyetlerini izhara başladığını g...

 • Prens Bismarck’ın beyanatı

  Bütün temiz vicdanlar ve selim fıtratlar Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Allah’ın elçisi olduğu...

Prens Bismarck’ın beyanatı

Bütün temiz vicdanlar ve selim fıtratlar Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Allah’ın elçisi olduğunu tasdik eder. Çünkü kalbin huzuru ve vicdanın tatmin olması ancak hakkın kabullenilmesiyle mümkündür. Vicdanı temiz olan insan, hakikati görünce ona karşı meyleder. Ve gerçeği söyler; batıla karşı bağlılık gösteremez. Zaten bu sıfattaki kişinin maksadı gerçeği bulmaktır. Bu insanlar başka dinlere mensup olsalar da insaf ile gerçeği konuşmaktan kaçınmazlar. ... Devamını Oku »

Doktor Maurice

Meşhur araştırmacı, müsteşrik, Arap edebiyatı mütehassısı Doktor Maurice şöyle diyor: Bizans Hristiyanlarını, içine düştükleri batıl itikadlar çıkmaz sokağından, ancak Arabistan’ın Hira Dağı’nda yükselen ses kurtarabilmiştir. İlahî kelimeyi en ulvi makama yükselten ses bu sestir. Fakat onlar bu sesi dinleyememişlerdir. Bu ses insanlara en temiz ve en doğru dini talim ediyor. Kur’an’ı bir kere dikkatle okursanız onun özelliklerini göstermeye başladığını görürsünüz. ... Devamını Oku »

Mister John Davenport

Mister John Davenport, “Hazret-i Muhammed (a.s.m.) ve Kur’an-ı Kerim” ünvanlı eserinde Kur’an-ı Kerim’den bahsederken şu sözleri söylüyor: Kur’an’ın sayısız hususiyetleri içinde bilhassa ikisi fevkalade mühimdir. 1.Zat-ı Kibriya’yı ifade eden âyâtın ahengindeki ulviyettir. Kur’an-ı Kerim, beşerî zaaflardan herhangi birisini Zat-ı Kibriya’ya isnaddan münezzehtir. 2.Kur’an; başından sonuna kadar, gayr-ı beliğ, gayr-ı ahlaki yahut terbiyeye muhalif fikirlerden, cümlelerden ve hikâyelerden tamamen münezzehtir. Hâlbuki ... Devamını Oku »

Carlyle

Carlyle şöyle diyor: Kur’an’ı bir kere dikkatle okursanız, onun hususiyetlerini izhara başladığını görürsünüz. Kur’an’ın güzelliği, diğer bütün edebî eserlerin güzelliklerinden kabil-i temyizdir. Kur’an’ın başlıca hususiyetlerinden biri, onun asliyetidir. Benim fikir ve kanaatime göre, Kur’an, serapa samimiyet ve hakkaniyetle doludur. Hazret-i Muhammed (a.s.m.)’in cihana tebliğ ettiği davet hak ve hakikattır. Devamını Oku »

Edward Gibbon

İngiltere’nin en meşhur ve en büyük tarihçilerinden Edward Gibbon, “Roma İmparatorluğu’nun gerilemesi ve çöküşü” adlı eserinde şöyle diyor: Ganj Nehri ile Atlas Okyanusu arasındaki memleketler, Kur’an’ı, bir temel kanunlar ve onun hükümlerini de hayatın ruhu olarak tanımışlardır. Kur’an’ın nazarında, kuvvetli bir hükümdarla zavallı bir fakir arasında fark yoktur. Kur’an, bu gibi esaslar üzerinde öyle bir sistemi vücuda getirmiştir ki, dünyada ... Devamını Oku »

Marmaduke Pickthall

Kur’an’ın telkin ve Hazret-i Muhammed (a.s.m.)’in tebliğ ettiği esasattan mükemmel bir ahlak mecellesi vücud bulur. Esasat-ı Kur’aniyenin muhtelif memleketlerde insanlığa ettiği iyiliği ve ettikten sonra da Allah’a takarrüp etmek isteyen insanları Cenab-ı Hakk’a raptettiğini inkâr etmek mümkün değildir. Hâlık’ın hukuku ile mahlukun hukuku, ancak Müslümanlık tarafından mükemmel bir surette tarif olunmuştur. Bunu yalnız Müslümanlar değil; Hıristiyanlar da Museviler de itiraf ... Devamını Oku »

Levazaune

Yeni keşfiyatın veyahut ilim ve irfanın yardımıyla hallolunan yahut halline uğraşılan mesail arasında bir mesele yoktur ki, İslamiyet’in esasatıyla taarruz etsin. Bizim, Hıristiyanlık’ı kavanin-i tabiiye ile telif için sarf ettiğimiz mesaiye mukabil, Kur’an-ı Kerim ve Kur’an’ın talimiyle kavanin-i tabiiye arasında tam bir ahenk görülmektedir. Kur’an, her hürmete şayan olan eserdir. Devamını Oku »

Müsteşrik Sedio

Kur’an, insanlara hukukullahı tanıtmış; mahlukatın Hâlık’tan ne bekleyeceğini, mahlukatın Hâlık’la münasebatını en sarih şekilde öğretmiştir. Kur’an, ahlak ve felsefenin bütün esasatını camidir. Fazilet ve rezilet, hayır ve şer, eşyanın mahiyet-i hakikiyesi, hülasa her mevzu Kur’an’da ifade olunmuştur. Hikmet ve felsefenin esası olan adalet ve müsavatı öğreten ve başkalarına iyilik etmeyi, faziletkâr olmayı talim eden esaslar, bunların hepsi Kur’an’da vardır. Kur’an, ... Devamını Oku »

Dr. Johnson

Kur’an şiir midir? Değildir. Fakat onun şiir olup olmadığını tefrik etmek müşkildir. Kur’an şiirden daha yüksek birşeydir. Maamafih Kur’an ne tarihtir, ne tercüme-i hâldir, ne de İsa (a.s.)’nın dağda irat ettiği mev’ize gibi bir mecmua-i eş’ardır. Hatta Kur’an ne Buda’nın telkinatı gibi bir mâba’d e’t-tabiiye yahut mantık kitabı, ne de Eflatun’un herkese irat ettiği nasihatler gibidir. Bu, bir peygamberin sesidir. ... Devamını Oku »

Doktor City Youngest

İngilizce-Arapça, Arapça-İngilizce lügatlerin muharriri Doktor City Youngest Kur’an hakkında şu sözleri söylüyor: Kur’an, insanların yed-i istifadesine geçen eserlerin en büyüklerinden biridir. Kur’an’da, büyük bir insanın hayal ve seciyesi, en vazıh şekilde görülmektedir. Carlyle, “Kur’an’ın ulviyeti, onun cihan-şümul hakikatindedir.” dediği zaman, şüphesiz doğru söylemişti. Muhammed (a.s.m.)’in doğruluğu, faaliyeti, hakikatı taharride samimiyeti, sarsılmayan azmi, imanı, kendisini dinlemek istemeyenlere ezelî hakikati dinletmek yolundaki ... Devamını Oku »

Corselle

Kur’an Arapça’nın en mükemmel ve pek sağlam bir eseridir. Müslümanların itikadı veçhile bir insan kalemi, bu mucize eseri vücuda getiremez. Kur’an, bizatihi daimî bir mucizedir; hem öyle bir mucize ki, ölüleri diriltmekten daha yüksektir. Bu mukaddes kitabın ta kendisi, menşeinin semavi olduğunu ispata kâfidir. Muhammed (a.s.m.), bu mucizeye dayanarak, bir peygamber olarak tanınmasını istemiştir. Arabistan’ın çıplak ve kısır çöllerini aydınlatan, ... Devamını Oku »

Gaston Care

Fransa’nın en maruf müsteşriklerinden Gaston Care, 1913 senesinde Le Figaro Gazetesinde, yeryüzünden Müslümanlık kalkacak olursa, müsalemetin muhafazasına imkân olup olmadığı hakkında makaleler silsilesi yazmış ve o zaman bu makaleler Şark gazeteleri tarafından tercüme olunmuştu. Fransız müsteşriki diyor ki: Yüz milyonlarca insanın dini olan Müslümanlık, bütün sâliklerine nazaran, dünyanın kıvamı olan bir dindir. Bu aklî dinin menbaı ve düsturu olan Kur’ân, ... Devamını Oku »